Leveringsvoorwaarden

De hieronder gestelde leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle lessen.

Inschrijving:

Door middel van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier vindt de inschrijving plaats en gaat leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met deze leveringsvoorwaarden.  Wanneer deze ondertekende inschrijving is ontvangen door docent, wordt deze bevestigd door een e-mail.  De definitieve lestijd wordt in de laatste week van de zomervakantie per mail bekend gemaakt.

Lescontinuering

Deze inschrijving is een bindende overeenkomst voor de duur van de cursus  daarna moet er opnieuw worden ingeschreven.

Bedenktijd:

Cursisten die voor de eerste keer inschrijven kunnen zich tot vier weken na aanvang van de eerste les afmelden en zijn dan het cursusgeld over deze vier weken verschuldigd te betalen, vermeerderd met € 35,00 administratiekosten.

Lesuitval:

  1. Wanneer er op jaarbasis meer dan zes lessen uitvallen doordat de docent afwezig  is en geen vervanger heeft ingeschakeld, vindt er op verzoek restitutie van een evenredig deel van de lessen plaats.

  2. Wanneer de les uitvalt omdat een leerling niet kan komen dan vindt geen restitutie plaats en is dit de verantwoording van de leerling.

  3. Wanneer een leerling meer dan ¼ deel van het totaal van de lessen zonder opgaaf van reden niet aanwezig is, behoud de docent zich het recht voor de lessen te staken, waarbij de wel de betalingsverplichting voor het gehele lesjaar voor de leerling blijft bestaan.

  4. Wanneer de leerling in de loop van een cursusjaar de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledige bedrag van de cursus m.u.v. verhuizing van de leerling of ernstig langdurige ziekte (meer dan vier weken).

  5. In de schoolvakanties zijn er geen lessen en deze worden ook niet in rekening gebracht. Deze vakanties worden bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Betalingscondities:

  1. Het cursusgeld dient in twee termijnen te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de nota.

  2. Bij betalingsachterstand behoudt de docent zich het recht voor de lessen te stoppen, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan kunnen de lessen weer aanvangen, niet genoten lessen worden niet ingehaald.

  3. Wanneer de leerling niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt een incassobureau ingeschakeld en zijn de dan gemaakte kosten voor rekening van leerling.

Aansprakelijkheid:

Docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed( kleding, instrumenten, materialen, vervoersmiddelen) van leerling in of om de leslokalen/tijdens de les.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de gitaarschool en als controle voor de belastingdienst maar worden niet aan derden verstrekt. Emailadressen zijn wel voor andere leerlingen zichtbaar wanneer er een algemene mail naar alle leerlingen worden gezonden. Mobiele nrs worden alleen uitgewisseld bij onderlinge toestemming.

Geen geld om mee te doen?

In uitzonderlijke gevallen kan de leerling bij een laag inkomen van de ouders een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen.